Fysiotherapie Bredero

Uw persoonsgegevens en privacy in onze fysiotherapiepraktijk

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens binnen onze praktijk (AVG)

Algemeen
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als regelgeving ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze regelgeving heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene op wie de gegevens betrekking hebben bepaalde rechten. Naast deze algemene regelgeving gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Fysiotherapie Bredero
In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen, vanwege het nakomen van wettelijke verplichtingen en in verband met de financiële afhandeling van uw behandelingen.

 

De plichten van de praktijk
De AVG verplicht ons om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie van patiënten.  Uw gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid, de klinimetrie wordt geanonimiseerd via een beveiligde verbinding naar de landelijke database gestuurd;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen fysiotherapie Bredero hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
  Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene (patiënt)
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of er persoonsgegevens van u verwerkt worden en welke.
 • Het recht op inzage in en een afschrift van uw gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

 

Overdracht van medische gegevens
Het recht van patiënten om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder is een nieuw recht onder AVG. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers.
Welke gegevens wel
De persoonsgegevens die u als patiënt zelf en actief heeft verstrekt. Dat geldt ook voor de gegevens die indirect door u zijn verstrekt door gebruik te maken van een dienst of een apparaat dat gegevens vastlegt.
Welke gegevens niet
Conclusies, diagnoses, vermoedens en behandelplannen die de fysiotherapeut op basis van de door u verstrekte informatie vaststelt, vallen niet onder de overdrachtsplicht.

Een overzicht van de medische gegevens waarvoor het overdrachtsrecht geldt, wordt door uw fysiotherapeut persoonlijk aan u  overgedragen of  per aangetekende post naar uw huisadres gestuurd. Dit dient binnen een maand na uw verzoek plaats te vinden.

 

Gebruikmaking van rechten
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk bij uw behandelaar kenbaar maken. De behandelend fysiotherapeut zal de benodigde actie ondernemen. Mochten wij uw verzoek niet kunnen inwilligen, dan zal dit schriftelijk met opgave van reden(en) aan u kenbaar worden gemaakt. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, een curator of mentor).

 

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Bij doorgifte van persoonsgegevens aan derden, zoals huisartsen/verwijzers en overige dienstverleners,  of bij inschakeling van andere partijen voor de verwerking van persoonsgegevens is uw (mondelinge) toestemming vereist. Deze toestemming wordt vastgelegd in uw dossier.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw fysiotherapeut hierover graag met u in gesprek.

 

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts/fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

 

Rechten

De WGBO regelt:

 • recht op informatie over de medische situatie
 • toestemming voor een medische behandeling
 • inzage in het medisch dossier
 • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
 • recht op vrije artsenkeuze
 • vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

 

Plichten

Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

 

Ingrijpen zonder toestemming

De WGBO regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen. Soms gaat het dan om een behandeling onder dwang. Meer informatie vind je bij Dwang op grond van de WGBO.

Meer informatie vind je op: https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wgbo

 

 

 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

De WKKGZ is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts/fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

 

Rechten

De WKKGZ regelt:

 • recht op informatie over de medische situatie
 • toestemming voor een medische behandeling
 • inzage in het medisch dossier
 • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
 • recht op vrije artsenkeuze
 • vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

 

Plichten

Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Ingrijpen zonder toestemming

De WKKGZ regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen. Soms gaat het dan om een behandeling onder dwang. Meer informatie vindt u bij Dwang op grond van de WKKGZ.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg